Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Duur partneralimentatie naar 5 jaar

Duur partneralimentatie naar 5 jaar (Wet herziening partneralimentatie)

De eerste kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. De nieuwe wetgeving zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment is de maximale periode waarover partneralimentatie moet worden voldaan 12 jaar, tenzij de duur van het huwelijk korter was dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren. De termijn van de alimentatieverplichting gaat in op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vanaf 1 januari 2020 verandert dit en bestaat de alimentatieverplichting over een periode gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. De duur van het huwelijk wordt bepaald door de periode vanaf de datum van het huwelijk tot de datum waarop het verzoekschrift van de echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Wettelijke indexering alimentatie 2019

Vanaf 1 januari 2019 moet je meer alimentatie gaan betalen. Ontvang je juist alimentatie dan zal je meer moeten ontvangen. Het indexering percentage is onlangs bekend gemaakt, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  De alimentatie wordt per 1 Januari 2019 geïndexeerd met 2%. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Jaarlijks worden op grond van de wet alle alimentaties opgenomen in een beschikking gewijzigd. Ook indien er niets over de indexering is afgesproken, of niets is opgenomen in de beschikking wordt er altijd geïndexeerd. Het is wel mogelijk om de indexering volledig of voor een bepaalde tijd uit te sluiten. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het convenant en/of ouderschapsplan.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil blijft.

Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019)

Wat kun je doen als de indexering niet wordt betaald?

Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Echtscheiding en de koopwoning: de opties

Echtscheiding en koopwoning, veel mensen die gaan scheiden zitten met hun koopwoning in de maag. Vaak spelen er vragen zoals; wil ik er wel blijven wonen of niet? En als je dat al wilt, kan dat dan ook? of moet de woning worden verkocht? Zijn er nog andere mogelijkheden? Met andere woorden de koopwoning levert vaak stress op bij een scheiding.

In deze blog zetten we 3  scenario’s op een rij, waarbij we er vanuit gaan dat jullie in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

1: Één van jullie beiden wil blijven wonen in de koopwoning.

In dat geval zal de ander ontslagen moeten worden uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de hypotheekvertrekker. Degene die in de koopwoning blijft wonen zal dan veelal een nieuwe hypotheek op zijn of haar naam moeten afsluiten. Ook moet diegene weer alleen juridisch eigenaar worden van de koopwoning en is een gang noodzakelijk naar de notaris. Indien er sprake is van een overwaarde is deze keuze vaak makkelijker voor alle betrokkenen dan bij een onderwaarde. Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Beperkte gemeenschap van goederen

Beperkte gemeenschap van goederen?

Is het blind vertrouwen in elkaar of gemakzucht?

In Nederland trouwen nog veruit de meeste mensen in algehele gemeenschap van goederen. Nederland is ook één van de weinige landen nog waar de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is, tenzij je voorafgaan aan je huwelijk naar de notaris gaat en huwelijkse voorwaarden opstelt.

Deze situatie gaat echter binnenkort veranderen.

Afgelopen Maart is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer aangenomen. Indien je vanaf 1 Januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat val je onder dit nieuwe stelsel. voor deze datum blijft het huidige stelsel zo lang gehandhaafd.

Hoe ziet de huidige situatie eruit?

Indien je geen huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk opstelt trouw je standaard in algehele gemeenschap van goederen. Ale bezittingen en schulden welke jullie voor het huwelijk hadden alsmede de ten tijde van het huwelijk opgebouwde schulden en bezittingen vallen in de algehele gemeenschap van goederen en worden daarmee dus gezamenlijk. Bij een scheiding worden in dat geval de schulden en bezittingen bij helfte verdeeld c.q. gedeeld. Een uitzondering hierop zijn erfenissen en schenkingen voorzien van een uitsluitingsclausule.

Het ziet de nieuwe situatie eruit?

Indien je een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat na 1 januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het voornaamste verschil met de oude situatie zit in het voorhuwelijkse vermogen of de schulden. Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Gratis scheiden, is dat echt mogelijk?

Ook bij Scheidingsmediator Drenthe is gratis scheiden mogelijk. Op dit moment zien we regelmatig prijs stunters met aanbiedingen van gratis scheiden. Het is echter een voorziening van de overheid die het mogelijk maakt om gratis te kunnen scheiden. Gratis scheiden wordt bij Scheidingsmediator Drenthe natuurlijk op eenzelfde vakkundige wijze begeleid als partijen die het normale tarief betalen voor hun scheiding.

Hoe gaat dat “gratis scheiden” nu eigenlijk?

Bij scheidingsmediator Drenthe is het eerste intake gesprek altijd al geheel gratis en vrijblijvend. In dit gesprek kijken we ook of jullie in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Regelmatig komen beiden of  1 van beide in aanmerking. Indien beiden voor een subsidie in aanmerking komen is gratis scheiden wellicht mogelijk. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn relatief laag.
rvr logo

Indien jullie beiden in aanmerking komen voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand is het mogelijk om voor een zeer geringe eigen bijdrage jullie scheiding op een professionele en vakkundige manier van A tot Z te begeleiden. Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Indexering alimentatie 2017

De alimentatie wordt per 1 Januari 2017 verhoogd met 2,1%. Deze indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie alsmede de partneralimentatie.

Het Ministerie van Justitie heeft het indexering percentage bekend gemaakt waarmee de partner- en kinderalimentatie per 1 Januari 2017 verhoogd dienen te worden. Het nieuwe alimentatiebedrag voor 2017 is gemakkelijk uit te rekenen door het maandelijkse alimentatiebedrag van 2016 te vermenigvuldigen met 1,021.

Op grond van de wet worden alle alimentaties opgenomen in een beschikking jaarlijks gewijzigd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage(art. 1:402a lid 1 BW). Ook als er niets over de indexering is afgesproken of in de beschikking staat wordt er altijd geïndexeerd. Wel is het mogelijk om indexering volledig of voor bepaalde tijd uit te sluiten. De indexering gaat altijd per 1 januari in. Je hoeft je ex-partner niet op voorhand over de indexering van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie aan te schrijven deze geldt automatisch. Het kan raadzaam zijn om je ex-partner wel te attenderen op het nieuwe bedrag.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is dat de hoogte van de alimentatie mee gaat met de inflatie, lonen ende stijging van de kosten van levensonderhoud.

Indexeringspercentages van de afgelopen jaren:

2017  2,1%

2016  1,3%

2015  0,8%

2014  0,9%

2013  1,7%

2012  1,3%

2011  0,9%

2010  2,3%

Voor de beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 klik je hier.

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Stiefouder

Wanneer ben je nu eigenlijk een stiefouder?

Je bent een stiefouder als je met een vrouw of man huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat welke kinderen heeft uit een eerdere relatie en die op zijn of haar adres ingeschreven staan volgens het GBA. In juridische zin ben je dus geen stiefouder als je gaat samenwonen met een man of vrouw met kinderen uit een vorige relatie of indien de kinderen niet op jullie adres staan ingeschreven volgens het GBA. In die situatie kun je natuurlijk wel in de relationele sfeer een (stief)ouder zijn.

Welke financiële verplichtingen heeft een stiefouder? Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Fiscaal partnerschap, hoe bepaal je dat?

Over het fiscaal partnerschap bestaan in de praktijk veel misverstanden. Velen denken dat ze kunnen kiezen voor het fiscaal partnerschap of juist niet. En hoe zit het dan met het fiscaal partnerschap en een echtscheidingssituatie?

Fiscaal partnerschap, wat zegt de belastingdienst hier eigenlijk over?

Fiscaal partnerschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap dan is het antwoord eenvoudig, je bent fiscaal partners van elkaar. Zelfs als je in scheiding ligt blijft het fiscaal partnerschap onverminderd van kracht. Het fiscaal partnerschap wordt pas beëindigd indien er een verzoek tot echtscheiding of een verzoek tot scheiding van tafel en bed bij de rechtbank is ingediend en er een gescheiden inschrijving is in de basisregistratie persoonsgegevens.

Door deze toch wel strikte regels lopen mensen in een scheidingssituatie wel eens tegen “problemen” aan en worden deze regels wel eens als oneerlijk bestempeld. Stel nu dat je alleen woont en het verzoek tot echtscheiding is reeds ingediend. In dat geval krijg je bijvoorbeeld nog geen toeslagen indien de inschrijving van je ex-partner nog niet is gedaan op een ander adres volgens de basisregistratie persoonsgegevens. Het is dus belangrijk om goed te plannen en te timen tijdens je scheiding, er spelen soms behoorlijke financiële belangen. Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Scheiding, invloed van familie vrienden?

De invloed van familie en vrienden bij scheiding?

Het komt voor dat familie en/of vrienden objectieve raadgevers zijn bij een scheiding. Veelal zijn de adviezen van familie en/of vrienden echter wat gekleurd. immers, men kiest vaak partij voor hun “eigen kant” en geven adviezen mede ingegeven vanuit hun eigen leven en ervaringen. In mijn praktijk kom ik dit ook geregeld tegen, met als gevolg dat deze vaak goedbedoelde adviezen het “conflict” tussen de scheidende partijen verhevigen en de communicatie tussen hen eerder verslechterd dan verbeterd. De achterban heeft vaak ongemerkt een grote invloed op het proces van de scheiding tussen partijen. Het is natuurlijk ook lastig om in een situatie, waarmee je meestal nog geen ervaring hebt en geleid wordt door emotie, als scheidende partij je niet te laten beïnvloeden door hetgeen je ingefluisterd wordt.

Ga uit van je eigen kracht Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Partneralimentatie wetsvoorstel

Partneralimentatie, wetsvoorstel voor aanpassing.

Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat er een wetswijziging komt waarmee de partneralimentatie flink wordt aangepast binnen nu en afzienbare tijd. De duur van partneralimentatie zou wel eens drastisch kunnen worden ingekort. De afgelopen jaren zijn hier reeds eerder diverse wetsvoorstellen voor gedaan. Afgelopen Juni hebben D66, PvdA en de VVD een nieuw wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel staat inkomensverlies, modernisering alsook vereenvoudiging van de partneralimentatie centraal. De partijen willen de duur van de partneralimentatie drastisch verkorten. Nu is de maximale termijn voor de partneralimentatie nog 12 jaar. de D66 maar ook de andere partijen vinden deze termijn veel te lang. Na een echtscheiding heeft de minst verdienende ex-partner nu nog recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie.

Volgens D66 is dat slecht voor de emancipatie: ‘De vrouw krijgt geen enkele prikkel om de arbeidsmarkt op te zoeken, en dat vinden wij onwenselijk’ zegt D66-kamerlid Pia Dijkstra. Maar ook de PvdA en de VVD zijn het eens met de D66. De partijen willen samen optrekken om de partneralimentatie te beperken. De huidige alimentatiewet stamt alweer uit 1994, daarvoor was het zelfs mogelijk dat de partneralimentatie een leven lang kon duren. De afgelopen jaren is de positie van de ex-partners erg veranderd dan toen de huidige wetgeving werd gemaakt.

Ook het CDA is bereid om te praten over een beperking van de duur van de partneralimentatie. Al vindt de partij wel dat er goed moet worden gekeken naar de rolverdeling binnen het gezin. Twaalf jaar achterover zitten is natuurlijk niet de bedoeling, maar herziening moet wel op een zorgvuldige manier gebeuren’ aldus kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Het wetsvoorstel is er nog niet doorheen, maar nu 3 grote partijen de duur van de alimentatie willen verkorten en het CDA ook bereid is erover te praten, zou een eventuele aanpassing van de wetgeving weleens dichtbij kunnen zijn.

Huidige regeling: Lees meer